Privacyverklaring

Zorgvuldigheid

10 december 2021
De Levensmantel, gevestigd te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Naam: De Levensmantel
Adres: Rosenboomlaan 70, 6717 ZB, Ede
KvK-nr.: 80388329
Website: www.delevensmantel.nl
Telnr.: 06 51436841
Emailadres: info@delevensmantel.nl

Werkzaamheden

De Levensmantel is de onderneming van de vrijgevestigde geestelijk verzorger en theoloog Kees Stam. Onder geestelijke verzorging wordt verstaan: professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers bieden individuele begeleiding, meestal in de vorm van gesprekken. Zij gaan op zoek naar wat u kracht en inspiratie geeft, aansluitend bij uw levensverhaal en levensbeschouwelijke achtergrond. Ook kunnen zij u bijstaan met rituelen, vieringen en bij afscheid.
Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. In beginsel is elke geestelijk verzorger in staat om u te begeleiden. Als u verzoekt om iemand van de eigen levensbeschouwelijke achtergrond of als de geestelijk verzorger op de grenzen van de eigen competentie stuit, zal deze u doorverwijzen naar een collega.
Tenzij u hier anders over beslist, is de geestelijk verzorger verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van alles wat haar in de uitoefening van haar beroep vertrouwelijk ter kennis is gekomen en alles wat zij heeft waargenomen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. De geheimhouding blijft van kracht na beëindiging van het contract, ook na uw overlijden.

Gedragsregels geestelijk verzorgers

Er zijn een aantal gedragsregels waaraan de geestelijk verzorger gehouden is bij de uitoefening van zijn beroep ten aanzien van privacy. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in de beroepscodes van de zendende instantie en van de Vereniging voor Geestelijk VerZorgers (VGVZ). De geestelijk verzorger ontleent zijn bevoegdheid aan een zending door de Registratie Niet Institutioneel gebonden Geestelijk verzorgers (RING). Daarnaast is hij lid van de VGVZ. Voor u bieden de beroepscodes van deze instellingen een normatieve basis voor de vertrouwensrelatie die u met de geestelijk verzorger aangaat. Ten slotte wordt de kwaliteit van de geestelijk verzorger geborgd door de Stichting Kwaliteit Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Levensmantel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De geestelijk verzorger verzamelt over u en uw omstandigheden slechts gegevens voor zover die van belang zijn voor de begeleiding. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- Algemene persoonsgegevens:
o Voor- en achternaam;
o Geslacht;
o Geboortedatum;
o Sterftedatum (bij uitvaart)
o Adresgegevens;
o Telefoonnummer;
o E-mailadres;
o Bankrekeningnummer indien u facturen betaalt.

- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
o [Zorgverleners]
o Godsdienst of levensovertuiging;
o Dossiervoering.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Levensmantel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- om diensten bij u af te leveren (individuele / stervensbegeleiding, uitvaarten, overige activiteiten);
- voor het afhandelen van uw betaling.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Levensmantel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De opslag van uw gegevens wordt beschermd door toegangscodes, wachtwoorden en afgesloten kast. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@delevensmantel.nl.

Aan wie wij persoonsgegevens doorgeven

De geestelijk verzorger wisselt uitsluitend gegevens uit met andere personen of instanties voor zover dat van belang is voor u en met uw toestemming. De geestelijk verzorger ziet erop toe dat ook bij deze derden de geheimhouding van uw gegevens voldoende zijn gewaarborgd. Dit wordt als volgt gedaan:
- Voor begeleiding alleen uitwisseling met de klant en indien nodig met een andere zorgverlening met toestemming van de klant
- Voor uitvaarten uitwisseling met uitvaartondernemers via telefoon en mail, waarin alleen noodzakelijke informatie over de orde van dienst wordt doorgegeven
- Voor boekhouder: alleen geanonimiseerde gegevens nodig voor het opmaken van de jaarstukken en belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Levensmantel. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@delevensmantel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

De Levensmantel wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap. Indien tegen de geestelijk verzorger een klacht wordt ingediend, ontslaat dat de geestelijk verzorger niet van haar geheimhoudingsplicht. Indien doorbreking van de geheimhoudingsplicht noodzakelijk is, dient de geestelijk verzorger daarvoor uw toestemming te hebben. Dit geldt ook wanneer een andere belanghebbende een klacht heeft ingediend. Ook dan geldt dat de geestelijk verzorger terughoudendheid in acht dient te nemen en dat hij de geheimhoudingsplicht alleen voor zover noodzakelijk voor zijn verdediging doorbreekt.

Zit je in een moeilijke situatie? Je hoeft het niet alleen te doen.

Ik hoor graag je verhaal

Scroll naar boven