Doorverwijzen naar geestelijke verzorging

Kennismaken?

Neem dan contact op

Zorg voor patiënten met dringende levensvragen

Een huisarts of POH, een wijkverpleegkundige of zorgverlener wordt regelmatig geconfronteerd met levensvragen die het medisch domein overstijgen. Soms zit dit verscholen onder lichamelijke klachten of uiten ze zich als boosheid of verdriet. Op dit niveau kan juist de inbreng van een geestelijk verzorger helpen. Zoals u wellicht weet wordt door de overheid extramurale geestelijke zorg in de eerste lijn vergoed. De bekostiging verloopt via het Centrum voor Levensvragen in de Vallei (Netwerk Palliatieve Zorg).

De vier dimensies van pallitatieve zorg

Palliatieve zorg heeft 4 dimensies: de somatische, psychologische, sociale en spirituele dimensie. De spirituele dimensie brengt vaak handelingsverlegenheid met zich mee. Praten over zingeving, betekenis, over wat van waarde is, levensbeschouwelijke en culturele diversiteit, ethische kwesties en dieperliggende levensvragen over leven en sterven, vragen een andere manier van luisteren. Daarvoor ben ik als geestelijk verzorger beschikbaar.

Als geestelijk verzorger ben ik bij het Centrum voor Levensvragen aangesloten. Geestelijk verzorgers die bij het Centrum horen zijn allen professionals, geregistreerd en universitair opgeleid. Er zijn geestelijk verzorgers met diverse levensbeschouwelijke achtergronden en een geestelijk verzorger is altijd gericht op de waarden en het perspectief van de patiënt.

Hoe ik als geestelijk verzorger kan helpen

1. Consultatie

Een consult kan worden aangevraagd voor patiënten die ouder zijn dan 50 jaar of wanneer het een palliatieve situatie betreft, door zorgvrager zelf of door diens naasten. Gesprekken kunnen plaatsvinden bij mensen thuis, op de huisartsenpraktijk of op een neutrale plek. Een gesprek duurt 60 minuten en kan tot vijf keer herhaald worden. De inzet van de geestelijk verzorger wordt direct bekostigd vanuit VWS-subsidie. Er vindt terugkoppeling plaats als het contact met de patiënt gelegd is.

2. Multidisciplinair overleg: met huisarts, POH, wijkverpleging, thuiszorgorganisaties

Bij casuïstiek kan ik als geestelijk verzorger meedenken vanuit mijn deskundigheid. Ik kan ethische dilemma’s signaleren en eventueel met alle betrokkenen in een moreel beraad bespreken. Als geestelijk verzorger kan ook zorg voor de zorgverleners bieden en bespreekbaar maken wat effecten zijn op zorgverleners bij toenemende stress.

3. Scholing en training

Door scholing en training over zingevingsvragen kan ik handelingsverlegenheid wegnemen onder zorgverleners. Als geestelijk verzorger kan ik zorgverleners helpen bekwaam te zijn in het onderkennen van existentiële levensvragen. Spirituele en existentiële laag in palliatieve zorg heeft aandacht nodig.

4. Deelname GV aan PaTz

Om aandacht te geven aan de spirituele vragen in de palliatieve zorg ben ik als geestelijk verzorgers voor PaTz-groepen beschikbaar, zodat ook de 4de dimensie van de palliatieve zorg door een expert wordt verzorgd. Naast deelname aan de PaTz overleggen kan ik als geestelijk verzorger ook bed-side consulten verlenen.

Doorverwijzen naar geestelijke zorg

Doorverwijzen is eenvoudig. Zie daarvoor www.geestelijkeverzorging.nl
Vul het formulier op de website in met de gegevens van de patiënt om wie het gaat. Ik neem dan contact op met de patiënt.

Eerst nog iets vragen of overleggen? Neem dan contact met mij op.

Scroll naar boven